Синоним слова КОЛКО в словаре Синонимов русского языка

КОЛКО

едко, ехидно, желчно, иронически, иронично, колюче, насмешливо, сардонически, саркастически, ядовито

Синонимы русского языка.